dzisiaj jest: 21 września 2017. imieniny: Hipolit, Mateusz, Daria
 
Rada Gminy
Rada Gminy w Moskorzewie
Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. W jej skład wchodzi 15 radnych. Rozpatruje ona i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone art.18 ustawy o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych.

Kadencja rady gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.

Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego zgodnie z planem pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej.

Skład osobowy Rady Gminy Moskorzew na lata 2014 – 2018 jest następujący:  Włodzimierz Kozłowski - Przewodniczący

  Sebastian Kosowski  - Wiceprzewodniczący
  Jacek Bryła
  Justyna Całka
  Sławomir Furmański
  Rafał Grochowina
  Łukasz Grzyb
  Lena Nowak
  Sebastian Lech
  Małgorzata Łaskawiec
  Sylwester Szewczyk
  Jacek Sobala
  Andrzej Wiekiera
  Grażyna Wójcik
  Zenon Zagórski