dzisiaj jest: 21 września 2017. imieniny: Hipolit, Mateusz, Daria
 
POKL w Gminie Moskorzew
Aktywizacja Społeczna w Gminie Moskorzew

                                  

Aktywizacja Społeczna w Gminie Moskorzew

 

           Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moskorzewie w miesiącu wrześniu 2009 roku przystąpił do realizacji projektu „Aktywizacja Społeczna w Gminie Moskorzew” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt ten będzie realizowany w Gminie Moskorzew przez okres pięciu lat.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych i upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej poprzez kompleksowe wsparcie cyklem szkoleń.

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moskorzewie wsparciem obejmuje osoby z terenu gminy Moskorzew, są to osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, korzystający z GOPS, dla których zdobycie zawodu jest szansą dowartościowania i zdobycia nowych kwalifikacji.

W 2009 roku odbył się cykl szkoleń dla 7 osób na temat:

Ø opieka i organizacja opieki nad osobą starszą i przewlekle chorą

Ø podstawy rehabilitacji i masażu

Ø zajęcia z psychologiem-osobiste predyspozycje, umiejętność autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej,

       nabycie pewności siebie, wiary we własne siły

Ø kurs komputerowy – podstawy obsługi komputera.

Po przeszkoleniu zatrudniono 2 osoby w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej jako opiekunów dla osób starszych. Zatrudnienie to przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia, zwiększenia dochodów w gospodarstwach domowych i zaspokojenia potrzeb w zakresie opieki dla osób w podeszłym wieku.

W 2010 roku odbył się cykl szkoleń dla 12 osób na temat:

Ø zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym – trening kompetencji społecznych i doradztwo zawodowe

Ø szkolenie mała gastronomia

Ø szkolenie nowoczesny sprzedawca.

Działanie projektu ma na celu nie tylko łagodzenie trudnej sytuacji bytowej świadczeniobiorców pomocy społecznej ale także usuwanie przyczyn tkwiących w sferze psychicznej i społecznej.

W 2011 roku rozpoczął się cykl szkoleń dla 14 osób na temat:

Ø warsztaty z zakresu reintegracji społecznej i aktywizacji zawodowej

Ø szkolenie – pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera

Ø szkolenie – handlowiec

Ø kurs prawa jazdy kat B.

Zadaniem projektu systemowego „Aktywizacja społeczna w Gminie Moskorzew” jest wypracowanie i realizacja form aktywnej integracji zmierzające do odzyskania przez osobę poczucia własnej wartości, wiary we własne siły, nabycie umiejętności zawodowych, motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobycie doświadczenia zawodowego.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego podziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy społecznej”

 

Ośrodki 

 

Ośrodki