dzisiaj jest: 21 września 2017. imieniny: Hipolit, Mateusz, Daria
 
Rewitalizacja centrum Moskorzewa
Ruszają prace związane z rewitalizacją Moskorzewa
Świętokrzyskie pięknieje, wykorzystując fundusze z Unii Europejskiej. Skuteczna aplikacja o dofinansowanie przyczyniła się do dynamicznego rozwoju gminy.

Prawie 2 miliony złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 trafi do Gminy Moskorzew z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu pod nazwą "Rewitalizacja centrum Moskorzewa poprzez kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości”. Działanie 6.2 Rewitalizacja małych miast. Całkowita wartość tego zadania to ponad 3 mln zł.

Podnoszenie atrakcyjności gminy wymaga od władz samorządowych dużej aktywności w pozyskiwaniu środków finansowych. Od wielu lat lokalny samorząd sięga po dotacje z UE. Unijne Fundusze stały się kołem zamachowym rozwoju regionu i dziś już trudno znaleźć  inwestycję (modernizację drogi, rozbudowę szkoły, czy budowę placówki  kultury itp.), która by nie była współfinansowana z pieniędzy unijnych.

- Nasz projekt został oceniony najwyżej i znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej w województwie świętokrzyskim. Jestem pewien, że realizacja projektu pozwoli nadać miejscowości nową funkcję, która zapewni konkurencyjność i atrakcyjność oraz przyczyni się do rozwoju. Zadania z zakresu  rewitalizacji wpłyną na poprawę estetyki przestrzeni publicznej i jakości funkcjonalnej, przez co Moskorzew nabierze nowego wizerunku, wprowadzony zostanie ład przestrzenny. Mam świadomość tego, że takiego zastrzyku pieniędzy może w przyszłości nie być, dlatego moje działania są ukierunkowane przede wszystkim na inwestycje z udziałem pieniędzy z Unii – mówi Jarosław Klimek wójt gminy Moskorzew.

Moskorzew dzięki wspólnym wysiłkom mieszkańców oraz władz samorządowych – staje się przykładem gminy sprawnie i skutecznie zarządzającej środkami publicznymi. Gmina Moskorzew już od 2003 roku skutecznie korzysta z funduszy unijnych co widać z każdym rokiem: gmina pięknieje a mieszkańcom żyje się coraz lepiej. Pierwszą dotację gmina dostała na budowę sali gimnastycznej przy szkole w Moskorzewie, na Wiejskie Centrum Kulturalno-Turystyczne, potem były kolejne dofinansowania na drogi, wodociąg itp. W chwili obecnej trwają prace związane z odnową centrum Moskorzewa.  

Prace przy zagospodarowaniu terenu wokół Urzędu Gminy

Rewitalizacja ma charakter kompleksowy, to znaczy w jej ramach prowadzony jest szereg wielowątkowych, wzajemnie uzupełniających się i wzmacniających działań, mających na celu wywołanie jakościowej pozytywnej zmiany na zidentyfikowanym obszarze. Z pewnością kompleksowy remont nawet najbardziej zniszczonego, ale tylko jednego, budynku nie może być uznany za rewitalizację. Działania dotyczące rewitalizacji obejmują zatem w głównej mierze zdegradowane obszary. Celem tych działań jest najczęściej znalezienie dla tego terenu nowego zastosowania lub przywrócenie jego pierwotnego stanu i funkcji. 

XVI-wieczny Murowaniec zostanie gruntownie wyremontowny. Zyska nowy dach, elewację i okna

Obszar, na którym będzie realizowany projekt jest w niezadawalającym stanie. Problem stanowi zły stan ciągu pieszo-jezdnego i brak chodnika wzdłuż ruchliwej drogi krajowe. Na terenie Moskorzewa znajduje się nieużytkowany zabytkowy XVI- wieczny  murowaniec, którego stan techniczny jest zły.  W tej samej miejscowości znajduje się również zabytkowy park. Na jego terenie brakuje ławeczek i alejek, część drzew nadaje się do wycięcia większość wymaga leczenia i zabiegów konserwatorskich. Plac jest nie równy i brakuje oświetlenia. Przy blokach brakuje infrastruktury rekreacyjnej, np. placu zabaw dla dzieci.

Aleja wiązowa w Parku w Moskorzewie

W ramach projektu planuje się przede wszystkim zagospodarowanie zabytkowego zespołu parkowo-pałacowego przez usunięcie zniszczonych drzew oraz wykonanie alejek z kostki granitowej. Zagospodarowany zostanie również teren przy szkole, Wiejskim Centrum Kulturalno-Turystycznym oraz Urzędzie Gminy, gdzie planowana jest nawierzchnia z kostki brukowej. Przy szkole wybudowany zostanie dodatkowo amfiteatr - muszla koncertowa wraz z miejscami dla widowni (150 osób). Inwestycja przewiduje również  gruntowny remont zabytkowego murowańca. Zyska nowy dach, zewnętrzną elewacje i okna. Zmodernizowane zostanie też oświetlenie – stare lampy wymienione zostaną na nowe energooszczędne, tak zwane lampy LED. Powstanie 120-metrów chodnika przy drodze krajowej 78. Dla najmłodszych mieszkańców Moskorzewa w ramach rewitalizacji powstanie przy blokach plac zabaw dla dzieci. Obszar rewitalizacji swoim zasięgiem obejmie centralną cześć Moskorzewa  o łącznej powierzchni 9,43 hektara. Zadanie będzie realizowane w ciągu trzech najbliższych lat.

Rewitalizacja centrum Moskorzewa poprzez kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości

Gmina Moskorzew w 2010 roku przystąpiła do w/w projektu w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja małych miast, Osi 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

            Realizacja projektu pozwoli nadać miejscowości nową funkcję, która zapewni konkurencyjność i atrakcyjność oraz przyczyni się do rozwoju. Zadania z zakresu rewitalizacji wpłyną na poprawę estetyki przestrzeni publicznej i jakości funkcjonalnej, przez co Moskorzew nabierze nowego wizerunku oraz wprowadzony zostanie ład przestrzenny.